Bubble walls

Dancing fire bubble wall

#557 Dancing fire bubble wall in Nouveau-Brunswick.